Gordana Simović

Šefica agencije

Nurfija Kadić

Domaćica

Ćama Sehada

Privatna poduzetnica

Đenana Mesić

Cert. računovotkinja i dizajnerica

Zumreta Kozlica

Njegovateljica

Alma Karadža

Trgovkinja

Nejra Mesić

 BA matematike i informatike

dr. sci. Jasna Hamzabegović

Univerzitetska prof.

Mersiha Sabaredžović-Klačar, dipl. iur.

Pomoćnica Načelnika Općine Novo Sarajevo

Larisa Arnautović

Viša referentica

mr. sci. Vildana Bijedić

Osnivačica fondacije

Zlata Nezić

Referentica u penziji

Sandra Harbaš, dip. ecc.

Privatna poduzetnica

Nikolina Petković-Jalovičić

Baletna umjetnica

Elma Dulić, prof. BHS jezika i književnosti

Profesorica u sarajevskoj Prvoj gimnaziji

Ljerka Petković, dr. vet. med.

Alma Muslić, dipl. ing. arh.

mr. sci. Jasmina Vranjača

Mirela Hajrulahović, dipl. ing. arh.

Mirsada Memić

Poduzetnica

Alma Mešalić

Enesa Kekić

Viša referentica

mr. umjet. Jovana Marić

Nastavnica solo pjevanja

Enisa Mesić

Računovotkinja u penziji

Alma Đerzić Imamović, dr. stom.

Melisa Mahmić

Mualima

mr. psih. Samra Poturak

Ivana Jovović, dipl. muz. ped.

Melinda Novkinić

Poduzetnica

Suada Dautović, dr. stom.

Džejlana Harbaš

Učenica

Izabela Jalovičić

Studentica

Sabina Kapidžija, dipl. politolog

mr. sci. Džanina Nukić

Profesorica sporta i tjelesnog odgoja u sarajevskoj Drugoj gimnaziji

Adisa Bećirodobašić

Menadžerica

Almira Harbaš

MA biologije-mikrobiologije

Melisa Trnjanin

Frizerka

Nermina Šertović

Viša radiološka tehničarka

Senada Softić - Telalović

Direktorica firme u Australiji

Senija Alić

Domaćica

Naida/Majda/ Sadiković

dipl.oec. u penziji

mr.sci. Melisa Zahirović

Stručna saradnica za prirodnu i integralnu baštinu

Ensara Huskić

Prof. sociologije

Aida Čupina

Profesorica bosanskog jezika i knjževnosti

Adela Mesihović Nanić

dr.stomatologije

Selma Kurtović, dipl.ecc.

Aida Čengić

Administratorica projekta izgradnje TS

Vahida Mujkić

Penzionerka

Maida Galić

Tehnički sekretar na fakultetu

Hinda Zahirović

Certificirana računovotkinja i međunarodni otpremnik

Dženita Ajanović-Muratović, dipl.psiholog

Amra Begić

Domaćica

Ismeta Badnjević

Penzioner

Elma Hamzabegović, BSc Poslovne informatike

Alisa Ramić-Dudić

Profesorica bosanskog jezika i književnosti

Azemina Fišić

HR menadžerica

Mine Šabić

Trgovkinja

Šeherzada Hasanagić

Penzionerka

mr. sci. Alma Karuv

Project Manager/ Sr. Engineer

Bahrija Beširević

Penzionerka

Refika Okić

Penzionerka

Selma Halkić

Trgovkinja

Hanifa Šahinović

Penzionerka

Safeta Harbaš

Domaćica

Amela Hadžić

Umjetnica u pirografiji i izradi suvernira

Amina Buljubašić

Pjesnikinja, slikarka, kreativka

Đenana Kulenović, dipl. iur.

Stručna saradnica za normativno pravne poslove

Ferida Arnautović

Administrativna radnica

Ilvana Šarić

Penzionerka

Lila Komić

Viša referentica u penziji

Melća Đidelija, dipl. ing. maš.

Rukovodilac komercijalnih poslova

Zada Džigumović

Domaćica

Edna Viteškić

Studentica

Merima Livadić

Medicinska sestra

Zemka Seferagić

Profesorica književnosti u penziji

Adisa Bećirodobašić

Jamina Kostović

Penzionerka

Vernesa Manov

Nastavnica bos.jez.i književnosti, umjetnica

Senija Muratović, dipl. oecc

Glavna referentica

Rasema Delić, prof. raz. nast.

Nastavnica razredne nastave

Zerina Prošić

Studentica

Ferida Šarić

Penzionerka

Nada Mustedanagić

Referentica

Željka Šećerbegović, dipl. ped.

Predstavnica žena u Glavnom odboru Svjetskog saveza dijaspore BiH

Atina Mušić

Nastavnica Bosanskog jezika

dr. sci. Jasmina Ibrahimpašić

Univerzitetska profesorica

Ivana Ina Mostarac

Osnivačica NVO

Mevluda Halkić

Viša medicinska sestra u penziji

dr. sci. Vildana Pečenković

Univerzitetska profesorica

Mirjana Aleksić

Građevinska tehničarka u penziji

mr.sc. Senka Ibrahimpašić

Profesorica matematike

mr. sci. Ismihana Hadžipašić

Ljekar specijalista

Alma Karabeg

Profesorica muzike

dr.sci. Minka Ćehić

Univerzitetska profesorica

Medina Gosto

Ekonomistica menadžerica

mr.sci. Smaila Balić

Viša asistentica na univerzitetu

bs_BABosnian